مسئولین به مخترعین بی اعتمادند/واحدمستقل توسعه فناوری های پیشرفته در صنعت استان مرکزی ایجاد شود