تمام حالات وجودی انسان در قرآن انعکاس پیدا کرده است