اگر در بازي تراکتور - نفت حقي ضايع شده ، استيفا مي شود