همزيستي مسالمت آميز همه پيروان اديان الهي از افتخارات ايران است