چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای فارس مصوب شد