آل سعود در کشتار مردم بی گناه ادامه دهنده راه صهیونیست ها است