خوردبین:جمعه وقتی به آزادی رسیدم خیلی ناراحت شدم/خدا را شکر این فصل به پایان رسید