بخش صنعت و معدن به 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد