حکم حکومتی، نماد اعمال اقتدار مرجعیت در دفع معضلات