مشکلات مالی و افسردگی مهم‌ترین عوامل خودکشی در میان ایرانیان