همايش شناسایی و نخبه‌یابی فوتبال پایه در استان تهران برگزار شد