ظرفیت زیرساختی حوزه اکو محدود است/ ظرفیت 20 میلیون تنی محور اینچه برون