فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان در زمینه ترویج نماز مورد تقدیر قرار گرفت