افزایش ۳۱درصدی تورم تولید کننده بخش معدن در زمستان سال ۱۳۹۳