منطقه آزاد انزلی میزبان مسابقه اتومبيرانی قهرمانی كشور می شود