قطعات جداگانه اي در باغ فردوس به خانواده شهدا و جانبازان اختصاص يافت