کاریکاتور/ زیرمیزی ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پزشکان