شهید فرشته، شهیدی که اقدامات شایسته ای در مبارزه با ضد انقلاب انجام داد