سیاست دولت در انتخابات تکلیف قانونی و برگزاری سالم و بی طرفانه است/از تشکیل موسسات اقتصادی فاقد صلاح