مسافران مانع انجام ۲ پرواز دیگر هواپیمایی آسمان در مهرآباد شدند