از تاکید مجدد بر وصول مطالبات شهرداری از دولت تا طرح جدید خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی