افزایش ۱۶.۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در سال ۱۳۹۳