اخراج تیموریان دقیقا طبق قوانین داوری فیفا اتفاق افتاد/ تشخیص صحنه خطا در محوطه جریمه نفت غیرممکن اس