دود سیاسی‌بازی به چشم مردم و کشور خواهد رفت اگر...