حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی تا یک ماه می‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند