حضور فعال پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نمایشگاه کتاب تهران