طالب لو:آخر بازی هیچ صدایی جز ناراحتی در گوشم نبود/همه فریم های آن صحنه را نشان بدهند تا مشخص شود اول ت