ستاری: 300 شرکت در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی تسهیلات دریافت کردند