تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل دفتر ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز