اصفهانیان:فغانی بازی را قطع نکرده است/آندو رفتارغیر ورزشی داشت