آیین‌نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها تصویب شد