سالاری: حفظ باغات کن نیاز به آیین نامه عملیاتی دارد