خادم: کادرفنی استقلال نظر هیات مدیره، هواداران و وزارت را جلب نکرد