روایت فتاح از سرکشی به خانه نیازمندان/ ماجرای یخچال خالی