اطلاعیه دولت درباره حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی