دبیرکل اتحادیه عرب برای بررسی بحران سوریه راهی ژنو شد