واکنش اعضای شورا به گزارش اتوبوسرانی/تاکید بر وصول مطالبات دولتی