كلنگ احداث باند دوم مسير اسلام آباد غرب - حميل بر زمين زده شد