برگزاری طرح «میثاق دانشجویی سبکبالان» به همت جهاددانشگاهی