ترابیان:خسوس با ما مثل یک فدراسیون ورشکسته برخورد می‌کرد/منتظر گزینه‌های کمیته‌فنی هستیم