همزیستی مسالمت آمیز همه پیروان ادیان الهی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است