پنجمین همایش تعامل انجمن صنفی با نیروگاه‌های بخار برگزارمی‌شود