علم و ایمان شرط تحقق وعده الهی برای استقرار دین خدا در زمین است