توکلی:می خواهیم آزادی مردم را تامین کنیم و اجازه دهیم آنها اظهارنظر کنند