فرستاده سازمان ملل به یمن: آتش بس دائمی برقرار شود