فعالیت های یکی از امامان جماعت در آمریکا برای از میان بردن سوء برداشت ها در مورد اسلام