خوزستان مهم‌ترين منشأ داخلي ريزگردهاست/ امسال 22 روز آلوده براي لرستان به ثبت رسيده است