تاثیر ظرفیت‎های بومی در لذت خواندن داستان‎های اقلیمی