براساس پژوهش مایکروسافت، فناوری از تمرکز حواس انسان کاسته است