ضرورت نظارت بیشتر بر ساخت و ساز در زمین‌های نسقی رشت